به کجا چنین شتابان؟گون از نسیم پرسید دل من گرفته زینجا هوس سفر نداری,شعربه کجا چنین شتابان؟گون از نسیم پرسید دل من گرفته زینجا هوس سفر نداری,شاعربه کجا چنین شتابان؟گون از نسیم پرسید دل من گرفته زینجا هوس سفر نداری

به کجا چنین شتابان؟گون از نسیم پرسید دل من گرفته زینجا هوس سفر نداری

- به کجا چنین شتابان؟
  گون از نسیم پرسید
- دل من گرفته زینجا
   هوس سفر نداری زغبار این بیابان؟
- همه آرزویم اما
  چه کنم که بسته پایم
  به کجا چنین شتابان؟
- به هر آن کجا که باشد
  بجز این سرا، سرایم!
- سفرت بخیر اما
  تو و دوستی خدا را
  چو ازین کویر وحشت
  به سلامتی گذشتی
  به شکوفه ها، به باران
  برسان سلام ما را!